In Hiflex - Bạt Jinlon , chừa biên ( {__ chose_n.unit_end __} * {__ chose_n.quality __} )

{__ item['name'] __}


DOWNLOAD KHUÔN BẾ / HƯỚNG DẪN

Đơn giá tham khảo

{__ formatNumber( Number(chose_n.quality_price_add) + Number(chose_n.unit_end_num) + Number(chose_n.chatlieu_num) + Number(chose_n.mauin_num) + Number(chose_n.somat_num) + Number(chose_n.dan_num) + Number(chose_n.innap_num) + Number(chose_n.duyetmau_num) + Number(chose_n.loaimang_num) + Number(chose_n.kieubee_num) + Number(chose_n.duclo_num) + Number(chose_n.thoigian_num) ) __} x {__ formatNumber(Number(chose_n.quality_num))__} = {__ formatNumber( (Number(chose_n.quality_price_add) + Number(chose_n.unit_end_num) + Number(chose_n.chatlieu_num) + Number(chose_n.mauin_num) + Number(chose_n.somat_num) + Number(chose_n.dan_num) + Number(chose_n.innap_num) + Number(chose_n.duyetmau_num) + Number(chose_n.loaimang_num) + Number(chose_n.kieubee_num) + Number(chose_n.duclo_num) + Number(chose_n.thoigian_num)) * Number(chose_n.quality_num) ) __} {__ formatNumber((Number(chose_n.unit_end_coupou) + Number(chose_n.chatlieu_coupou) + Number(chose_n.mauin_coupou) + Number(chose_n.somat_coupou) + Number(chose_n.dan_coupou) + Number(chose_n.innap_coupou) + Number(chose_n.duyetmau_coupou) + Number(chose_n.loaimang_coupou) + Number(chose_n.kieubee_coupou) + Number(chose_n.thoigian_coupou) + Number(chose_n.duclo_coupou) + Number(chose_n.quality_coupou)) / 100 * ((Number(chose_n.unit_end_num) + Number(chose_n.chatlieu_num) + Number(chose_n.mauin_num) + Number(chose_n.somat_num) + Number(chose_n.dan_num) + Number(chose_n.innap_num) + Number(chose_n.duyetmau_num) + Number(chose_n.loaimang_num) + Number(chose_n.kieubee_num) + Number(chose_n.thoigian_num) + Number(chose_n.duclo_num)) * Number(chose_n.quality_num))) __} {__ formatNumber((Number(chose_n.unit_end_num) + Number(chose_n.chatlieu_num) + Number(chose_n.mauin_num) + Number(chose_n.somat_num) + Number(chose_n.dan_num) + Number(chose_n.innap_num) + Number(chose_n.duyetmau_num) + Number(chose_n.loaimang_num) + Number(chose_n.kieubee_num) + Number(chose_n.thoigian_num) + Number(chose_n.duclo_num) + Number(chose_n.quality_price_add)) * Number(chose_n.quality_num) - (Number(chose_n.unit_end_coupou) + Number(chose_n.chatlieu_coupou) + Number(chose_n.mauin_coupou) + Number(chose_n.somat_coupou) + Number(chose_n.dan_coupou) + Number(chose_n.innap_coupou) + Number(chose_n.duyetmau_coupou) + Number(chose_n.loaimang_coupou) + Number(chose_n.kieubee_coupou) + Number(chose_n.thoigian_coupou) + Number(chose_n.duclo_coupou) + Number(chose_n.quality_coupou)) / 100 * ((Number(chose_n.unit_end_num) + Number(chose_n.chatlieu_num) + Number(chose_n.mauin_num) + Number(chose_n.somat_num) + Number(chose_n.dan_num) + Number(chose_n.innap_num) + Number(chose_n.duyetmau_num) + Number(chose_n.loaimang_num) + Number(chose_n.kieubee_num) + Number(chose_n.thoigian_num) + Number(chose_n.duclo_num)) * Number(chose_n.quality_num))) __} Đặt hàng

Đăng Ký